Pagrepaso ng mangingisda at mamamayan sa SDG 14 sa ilalim ng pandemya at krisis pang-ekonomiya

July 9, 2021

Pagbati ng kapayapaan at hustisyang panlipunan!

Ang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA) ay kalahok sa pambansang kampanya para i-repaso o i-rebyu ang komitment ng rehimeng Duterte sa pagsusulong ng Sustainable Development Goals o Mga Mithiin para sa Sustenableng Kaunlaran sa bansa.

Partikular sa sektor ng maralitang mangingisda, may ugnay ang SDG 14 o “Life Below Water” o ang “Conservation and sustainable use of oceans, seas and marine resources” o Pag-iingat at sustenableng paggamit ng mga Karagatan at Yamang-dagat. Sa pakikipagtulungan ng mga advocate groups, inorganisa ang mga serye ng aktibidad na may temang: Rebyung Bayan ng SDG 14 sa Pilipinas: Pagrepaso ng mangingisda at mamamayan sa SDG 14 sa ilalim ng pandemya at krisis pang-ekonomiya na lulundo sa Hulyo 16, 2021.

Ang mga talakayan sa aktibidad na ito ay pangunahing nakabatay sa balangkas ng Karapatang Mangisda o Fishing Rights, sa kabuuan ay Tunay na Reporma sa Pangisdaan, Sustenableng Pangingisda at Proteksyon ng Marine Environment. Dudulo ito sa Fisherfolk and People’s Agenda for SDG 14, na maglalaman ng kritika sa mga hakbang ng gubyerno, at paninindigan ng mismong sektor, mga advocates at mamamayan.

Malugod namin kayong iniimbitahang dumalo sa:
• Hulyo 11, 2021, 2pm, Public Online Discussion ukol sa Karapatang Mangisda, Small-Scale Fishing bilang Sustenableng Pamamaraan ng Proteksyon ng Marine Environment at mga Patakaran ng Gubyerno na Taliwas sa SDG 14; at

• Hulyo 16, 2021, 10am, Public Online Discussion Ukol sa Fisherfolk and People’s Agenda para sa SDG 14.

Kami ay umaasa sa inyong aktibong pagtugon para sa interes ng sektor mangingisda. Maaari kayong mag-rehistro para sa:

• Hulyo 11: https://tinyurl.com/PeoplesReviewOfSDG14part2 at para sa
• Hulyo 16: https://tinyurl.com/PeoplesReviewOfSDG14part3

na susundan ng pagpapadala ng mga link para sa mga nabanggit na aktibidad. Para sa iba pang detalye, ay makipag-ugnayan sa page na ito.

Para sa maralitang mangingisda sa bansa,

(Sgd.)
FERNANDO “KA PANDO” HICAP
Pambansang Tagapangulo
PAMALAKAYA